રસપ્રદ વાર્તાઓની વાત અને પઠન જ્યારે બે માતબર RJs કરવાના હોય ત્યારે આપ સહુએ આવવું જ રહ્યું. તો ચુકતા નહિ. Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/

gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

Gujarat Literature Festival,  gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

રસપ્રદ વાર્તાઓની વાત અને પઠન જ્યારે બે માતબર RJs કરવાના હોય ત્યારે આપ સહુએ આવવું જ રહ્યું. તો ચુકતા નહિ.

Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/

#gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

રસપ્રદ વાર્તાઓની વાત અને પઠન જ્યારે બે માતબર RJs કરવાના હોય ત્યારે આપ સહુએ આવવું જ રહ્યું. તો ચુકતા નહિ. Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/ #gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0