આજે જ્યારે બધે જ નેગેટિવિટી આકાર લઇ રહી છે ત્યારે પોઝિટિવ સ્ટોરીઝ પર રમેશ તન્ના ઘણી મજાની વાત કરશે. આ સેશન ચૂકવા જેવું નથી. Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/

gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

Gujarat Literature Festival,  gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

આજે જ્યારે બધે જ નેગેટિવિટી આકાર લઇ રહી છે ત્યારે પોઝિટિવ સ્ટોરીઝ પર રમેશ તન્ના ઘણી મજાની વાત કરશે. આ સેશન ચૂકવા જેવું નથી.

Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/

#gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

આજે જ્યારે બધે જ નેગેટિવિટી આકાર લઇ રહી છે ત્યારે પોઝિટિવ સ્ટોરીઝ પર રમેશ તન્ના ઘણી મજાની વાત કરશે. આ સેશન ચૂકવા જેવું નથી. Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/ #gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0