મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યની જાણીતી તથા અજાણી વાર્તાઓ પર ખાસ સેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો સેશનમાં સમયસર પહોંચી જજો. Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/

gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

Gujarat Literature Festival,  gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યની જાણીતી તથા અજાણી વાર્તાઓ પર ખાસ સેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો સેશનમાં સમયસર પહોંચી જજો.

Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/

#gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યની જાણીતી તથા અજાણી વાર્તાઓ પર ખાસ સેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો સેશનમાં સમયસર પહોંચી જજો. Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/ #gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0