કલ સર જન ભ ષ સ હ ત યન મ ણવ ન મન રથ એટલ ગ ઠડ આ વખત સદ બહ ર ર ગકર મ અન કલ મર મ શ ર કબ ર ઠ ક ર મ ડશ ય વ ન અન કલ વ શ ગ ઠડ અન ત મ પ ત ન વ શ ષ ઉપસ થ ત થ શ ભ વધ રશ શહ રન પ રથમ ન ગર ક શ ર મત બ જલબહ ન પટ લ જર ર પધ ર અન સ થ મનગમત મ ત ર અન સ હ ત યપ ર મ ઓન પણ લઈ આવ મળ એ ગ ઠડ મ Kabir Thakore Matrubhasha Abhiyan AMC Amdavad Municipal Corporation Bijal Patel Rajendra Patel Bhavin Sheth Shyam Parekh Jumana Samkit

#GLF #Gujlitfest #Gothadi #Gujarati #Literature
કલા, સર્જન, ભાષા સાહિત્યને માણવાનો મનોરથ એટલે ગોઠડી...

આ વખતે સદાબહાર રંગકર્મી અને કલા-મર્મી શ્રી કબીર ઠાકોર માંડશે યુવાનો અને કલા વિશે ગોઠડી અને તેમાં પોતાની વિશેષ ઉપસ્થિતિથી શોભા વધારશે શહેરનાં પ્રથમ નાગરિક શ્રીમતી બીજલબહેન પટેલ. 

જરૂર પધારો અને સાથે મનગમતા મિત્રો અને સાહિત્યપ્રેમીઓને પણ લઈ આવો. મળીએ ગોઠડીમાં. 
Kabir Thakore Matrubhasha Abhiyan AMC-Amdavad Municipal Corporation Bijal Patel #GLF #Gujlitfest #Gothadi Rajendra Patel Bhavin Sheth Shyam Parekh Jumana Samkit #Gujarati #Literature

કલા, સર્જન, ભાષા સાહિત્યને માણવાનો મનોરથ એટલે ગોઠડી...

આ વખતે સદાબહાર રંગકર્મી અને કલા-મર્મી શ્રી કબીર ઠાકોર માંડશે યુવાનો અને કલા વિશે ગોઠડી અને તેમાં પોતાની વિશેષ ઉપસ્થિતિથી શોભા વધારશે શહેરનાં પ્રથમ નાગરિક શ્રીમતી બીજલબહેન પટેલ.

જરૂર પધારો અને સાથે મનગમતા મિત્રો અને સાહિત્યપ્રેમીઓને પણ લઈ આવો. મળીએ ગોઠડીમાં.
Kabir Thakore Matrubhasha Abhiyan AMC-Amdavad Municipal Corporation Bijal Patel #GLF #Gujlitfest #Gothadi Rajendra Patel Bhavin Sheth Shyam Parekh Jumana Samkit #Gujarati #Literature

કલા, સર્જન, ભાષા સાહિત્યને માણવાનો મનોરથ એટલે ગોઠડી... આ વખતે સદાબહાર રંગકર્મી અને કલા-મર્મી શ્રી કબીર ઠાકોર માંડશે યુવાનો અને કલા વિશે ગોઠડી અને તેમાં પોતાની વિશેષ ઉપસ્થિતિથી શોભા વધારશે શહેરનાં પ્રથમ નાગરિક શ્રીમતી બીજલબહેન પટેલ. જરૂર પધારો અને સાથે મનગમતા મિત્રો અને સાહિત્યપ્રેમીઓને પણ લઈ આવો. મળીએ ગોઠડીમાં. Kabir Thakore Matrubhasha Abhiyan AMC-Amdavad Municipal Corporation Bijal Patel #GLF #Gujlitfest #Gothadi Rajendra Patel Bhavin Sheth Shyam Parekh Jumana Samkit #Gujarati #Literature

Let's Connect

sm2p0