અમદાવાદમાં પહેલી વાર IPFest થઈ રહ્યો છે. આપને ભાવ ભર્યું આમંત્રણ. Gujrat Literature festival is associate supporter.

ahmedabad, literature, fest, discussion, debats, ipfest2017, gujarat.

Gujarat Literature Festival,  ahmedabad, literature, fest, discussion, debats, ipfest2017, gujarat.

અમદાવાદમાં પહેલી વાર IPFest થઈ રહ્યો છે. આપને ભાવ ભર્યું આમંત્રણ. Gujrat Literature festival is associate supporter. #ahmedabad #literature #fest #discussion #debats #ipfest2017 #gujarat.

અમદાવાદમાં પહેલી વાર IPFest થઈ રહ્યો છે. આપને ભાવ ભર્યું આમંત્રણ. Gujrat Literature festival is associate supporter. #ahmedabad #literature #fest #discussion #debats #ipfest2017 #gujarat.

Let's Connect

sm2p0