જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની જટીલ વાતોને અત્યંત રસાળ શૈલીમાં સહજતાથી સમજાવીને, ગુજરાતી પેઢીઓને વિજ્ઞાન કથાઓનો રોમાંચ કરાવનારા પત્રકાર-લેખક પરિવારના, યુવા પ્રતિનિધિને માં સાંભળવાનો મોકો ચૂકી ના જતા. પછી કહેતા નહીં કે કિધું નહોતું...

Gujlitfest

Gujarat Literature Festival,  Gujlitfest

જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની જટીલ વાતોને અત્યંત રસાળ શૈલીમાં સહજતાથી સમજાવીને, ગુજરાતી પેઢીઓને વિજ્ઞાન કથાઓનો રોમાંચ કરાવનારા પત્રકાર-લેખક પરિવારના, યુવા પ્રતિનિધિને #Gujlitfest માં સાંભળવાનો મોકો ચૂકી ના જતા. પછી કહેતા નહીં કે કિધું નહોતું...

જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની જટીલ વાતોને અત્યંત રસાળ શૈલીમાં સહજતાથી સમજાવીને, ગુજરાતી પેઢીઓને વિજ્ઞાન કથાઓનો રોમાંચ કરાવનારા પત્રકાર-લેખક પરિવારના, યુવા પ્રતિનિધિને #Gujlitfest માં સાંભળવાનો મોકો ચૂકી ના જતા. પછી કહેતા નહીં કે કિધું નહોતું...

Let's Connect

sm2p0