આપણને અચરજની આંખે જોતા કરી દેવા આવી રહ્યાં છે જય વસાવડા, ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ ખાતે. તમારા માટે જગ્યા સાચવીને રાખી છે. જલ્દી આવજો.

gujlitfest, glf8, gujlitfest2019

Gujarat Literature Festival,  gujlitfest, glf8, gujlitfest2019

આપણને અચરજની આંખે જોતા કરી દેવા આવી રહ્યાં છે જય વસાવડા, ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ ખાતે.
તમારા માટે જગ્યા સાચવીને રાખી છે. જલ્દી આવજો.
#gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019

આપણને અચરજની આંખે જોતા કરી દેવા આવી રહ્યાં છે જય વસાવડા, ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ ખાતે. તમારા માટે જગ્યા સાચવીને રાખી છે. જલ્દી આવજો. #gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019

Let's Connect

sm2p0