આ સર્જનત્મક સંવાદનો ભાગ બનવા હેતુ સમય અને તારીખ બરાબર નોંધી લેજો.

gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

Gujarat Literature Festival,  gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

આ સર્જનત્મક સંવાદનો ભાગ બનવા હેતુ સમય અને તારીખ બરાબર નોંધી લેજો.

#gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

આ સર્જનત્મક સંવાદનો ભાગ બનવા હેતુ સમય અને તારીખ બરાબર નોંધી લેજો. #gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0