કાંતિ ભટ્ટના ચાહકો અને શીલા ભટ્ટ દ્વારા સ્થાપિત "કાંતિ ભટ્ટ સ્મૃતિ એવોર્ડ્સ"

gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

Gujarat Literature Festival,  gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

કાંતિ ભટ્ટના ચાહકો અને શીલા ભટ્ટ દ્વારા સ્થાપિત "કાંતિ ભટ્ટ સ્મૃતિ એવોર્ડ્સ"

#gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

કાંતિ ભટ્ટના ચાહકો અને શીલા ભટ્ટ દ્વારા સ્થાપિત "કાંતિ ભટ્ટ સ્મૃતિ એવોર્ડ્સ" #gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0