જેની કલમમાંથી વહે છે બળવો શાહી બનીને એવા કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

Gujarat Literature Festival,  gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

જેની કલમમાંથી વહે છે બળવો શાહી બનીને એવા કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

#gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

જેની કલમમાંથી વહે છે બળવો શાહી બનીને એવા કાજલ ઓઝા વૈદ્ય #gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0