ઓડિસી નૃત્ય - નાટિકા શૈલીમાં, નવલકથા 'ચક્રથી ચરખા સુઘી' નું વર્ણન, સુપ્રવા મિશ્રા પ્રસ્તુત કરશે ૨૧ ડિસેમ્બર ના રોજ, સાંજે ૭:૩૦ વાગ્યે, માત્ર ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ માં. @ Gujarat University

gujlitfest, glf8

Gujarat Literature Festival,  gujlitfest, glf8

ઓડિસી નૃત્ય - નાટિકા શૈલીમાં, નવલકથા 'ચક્રથી ચરખા સુઘી' નું વર્ણન, સુપ્રવા મિશ્રા પ્રસ્તુત કરશે ૨૧ ડિસેમ્બર ના રોજ, સાંજે ૭:૩૦ વાગ્યે, માત્ર ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ માં.
#gujlitfest #glf8 @ Gujarat University

ઓડિસી નૃત્ય - નાટિકા શૈલીમાં, નવલકથા 'ચક્રથી ચરખા સુઘી' નું વર્ણન, સુપ્રવા મિશ્રા પ્રસ્તુત કરશે ૨૧ ડિસેમ્બર ના રોજ, સાંજે ૭:૩૦ વાગ્યે, માત્ર ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ માં. #gujlitfest #glf8 @ Gujarat University

Let's Connect

sm2p0