આવી રહ્યાં છે યુવાઓના ચાહિતા વક્તા! માત્ર ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ માં!!

gujlitfest, glf8, GLF8, GLF, literaturelover, ahmedabad

Gujarat Literature Festival,  gujlitfest, glf8, GLF8, GLF, literaturelover, ahmedabad

આવી રહ્યાં છે યુવાઓના ચાહિતા વક્તા! માત્ર ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ માં!! #gujlitfest #glf8 #GLF8 #GLF #literaturelover #ahmedabad

આવી રહ્યાં છે યુવાઓના ચાહિતા વક્તા! માત્ર ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ માં!! #gujlitfest #glf8 #GLF8 #GLF #literaturelover #ahmedabad

Let's Connect

sm2p0