વ દળછ ય વરસ દ વ ત વરણમ ર મ ન ટ ક થઈ જવ સહજ છ કવ ન હ ન લ લ ત મન આ રચન મ આ ભ ન ભ ન ઋત મ પ ર મ ક ન અન ભવ ત લ ગણ ઓન વણ લ ધ છ પ ર મ ત પ ર યજન મ ટ પણ હ ઈ શક અન પ રભ મ ટ પણ આ ઊર મ ઓ પ ર યતમ મ ટ છ ક પરમ શ વર મ ટ આ પ ક ત ઓ વ ચ ન તમ જ નક ક કર ક કવ એ ત ક ન મ ટ લખ છ અન અમન ક મ ન ટમ જણ વ

#Gujarati #Literature #poem #GLF #Gujlitfest
વાદળછાયા વરસાદી વાતાવરણમાં રોમેન્ટિક થઈ જવું સહજ છે. કવિ ન્હાનાલાલે તેમની આ રચનામાં આ ભીની-ભીની ઋતુમાં પ્રેમિકાને અનુભવાતી લાગણીઓને વણી લીધી છે. પ્રેમ તો પ્રિયજન માટે પણ હોઈ શકે અને પ્રભુ માટે પણ. 

આ ઊર્મિઓ પ્રિયતમ માટે છે કે પરમેશ્વર માટે?  આ પંક્તિઓ વાંચીને તમે જ નક્કી કરો કે કવિએ તે કોના માટે લખી છે અને અમને કૉમેન્ટમાં જણાવો #Gujarati #Literature #poem #GLF #Gujlitfest

વાદળછાયા વરસાદી વાતાવરણમાં રોમેન્ટિક થઈ જવું સહજ છે. કવિ ન્હાનાલાલે તેમની આ રચનામાં આ ભીની-ભીની ઋતુમાં પ્રેમિકાને અનુભવાતી લાગણીઓને વણી લીધી છે. પ્રેમ તો પ્રિયજન માટે પણ હોઈ શકે અને પ્રભુ માટે પણ.

આ ઊર્મિઓ પ્રિયતમ માટે છે કે પરમેશ્વર માટે? આ પંક્તિઓ વાંચીને તમે જ નક્કી કરો કે કવિએ તે કોના માટે લખી છે અને અમને કૉમેન્ટમાં જણાવો #Gujarati #Literature #poem #GLF #Gujlitfest

વાદળછાયા વરસાદી વાતાવરણમાં રોમેન્ટિક થઈ જવું સહજ છે. કવિ ન્હાનાલાલે તેમની આ રચનામાં આ ભીની-ભીની ઋતુમાં પ્રેમિકાને અનુભવાતી લાગણીઓને વણી લીધી છે. પ્રેમ તો પ્રિયજન માટે પણ હોઈ શકે અને પ્રભુ માટે પણ. આ ઊર્મિઓ પ્રિયતમ માટે છે કે પરમેશ્વર માટે? આ પંક્તિઓ વાંચીને તમે જ નક્કી કરો કે કવિએ તે કોના માટે લખી છે અને અમને કૉમેન્ટમાં જણાવો #Gujarati #Literature #poem #GLF #Gujlitfest

Let's Connect

sm2p0