તમે જાગો છો કે ઊંઘો છો? કવિ મનહર મોદીની આ ગઝલ વાંચી નક્કી કરો.

Gujarati, Language, Literature, spirituality, poetry

Gujarat Literature Festival,  Gujarati, Language, Literature, spirituality, poetry

તમે જાગો છો કે ઊંઘો છો?

કવિ મનહર મોદીની આ ગઝલ વાંચી નક્કી કરો.
#Gujarati #Language #Literature #spirituality #poetry

તમે જાગો છો કે ઊંઘો છો? કવિ મનહર મોદીની આ ગઝલ વાંચી નક્કી કરો. #Gujarati #Language #Literature #spirituality #poetry

Let's Connect

sm2p0