તમ જ ગ છ ક ઊ ઘ છ કવ મનહર મ દ ન આ ગઝલ વ ચ નક ક કર

#Gujarati #Language #Literature #spirituality #poetry
તમે જાગો છો કે ઊંઘો છો? 

કવિ મનહર મોદીની આ ગઝલ વાંચી નક્કી કરો.
#Gujarati #Language #Literature #spirituality #poetry

તમે જાગો છો કે ઊંઘો છો?

કવિ મનહર મોદીની આ ગઝલ વાંચી નક્કી કરો.
#Gujarati #Language #Literature #spirituality #poetry

તમે જાગો છો કે ઊંઘો છો? કવિ મનહર મોદીની આ ગઝલ વાંચી નક્કી કરો. #Gujarati #Language #Literature #spirituality #poetry

Let's Connect

sm2p0