સાહિત્ય સમીક્ષકોનું કામ અઘરું છે. સમીક્ષા સંતુલિત રીતે થાય અને તેમાં વ્યક્તિગત ભાવ, પ્રભાવ કે દુર્ભાવના પ્રતિબિંબિત ન થાય એવી રીતે સમીક્ષા કલા હસ્તગત કરવી એ મોટો પડકાર છે. પ્રથમ દિવસ 20 ડિસેમ્બર, 2019, શુક્રવારના રોજ યોજાયેલા સેશન 'સમિક્ષા: સમીક્ષકની અગ્નિપરીક્ષા'માં પ્રવીણ કુકડિયા અને ઉષા ઉપાધ્યાયે રસપ્રદ સંવાદ સાધ્યો હતો. Shyam Parekh Jumana Samkit Samkit Shah Paras Jha Raam Mori Bhargav Purohit RJ AartiB RJ Devaki Aditi Desai Akar InfoMedia & Sakarr Publications Gujarat Tourism HCCB Matrubhasha Abhiyan Garvi Gurjari ONGC Ahmedabad Usha Upadhyay

GLF8ના, glf, gujlitfest, glf2019, gujarat, literature, festival, literaturefestival, language

Gujarat Literature Festival,  GLF8ના, glf, gujlitfest, glf2019, gujarat, literature, festival, literaturefestival, language

સાહિત્ય સમીક્ષકોનું કામ અઘરું છે. સમીક્ષા સંતુલિત રીતે થાય અને તેમાં વ્યક્તિગત ભાવ, પ્રભાવ કે દુર્ભાવના પ્રતિબિંબિત ન થાય એવી રીતે સમીક્ષા કલા હસ્તગત કરવી એ મોટો પડકાર છે.

#GLF8ના પ્રથમ દિવસ 20 ડિસેમ્બર, 2019, શુક્રવારના રોજ યોજાયેલા સેશન 'સમિક્ષા: સમીક્ષકની અગ્નિપરીક્ષા'માં પ્રવીણ કુકડિયા અને ઉષા ઉપાધ્યાયે રસપ્રદ સંવાદ સાધ્યો હતો.

#glf #gujlitfest #glf2019 #gujarat #literature #festival #literaturefestival #language

Shyam Parekh Jumana Samkit Samkit Shah Paras Jha Raam Mori Bhargav Purohit RJ AartiB RJ Devaki Aditi Desai Akar InfoMedia & Sakarr Publications Gujarat Tourism HCCB Matrubhasha Abhiyan Garvi Gurjari ONGC Ahmedabad Usha Upadhyay

સાહિત્ય સમીક્ષકોનું કામ અઘરું છે. સમીક્ષા સંતુલિત રીતે થાય અને તેમાં વ્યક્તિગત ભાવ, પ્રભાવ કે દુર્ભાવના પ્રતિબિંબિત ન થાય એવી રીતે સમીક્ષા કલા હસ્તગત કરવી એ મોટો પડકાર છે. #GLF8ના પ્રથમ દિવસ 20 ડિસેમ્બર, 2019, શુક્રવારના રોજ યોજાયેલા સેશન 'સમિક્ષા: સમીક્ષકની અગ્નિપરીક્ષા'માં પ્રવીણ કુકડિયા અને ઉષા ઉપાધ્યાયે રસપ્રદ સંવાદ સાધ્યો હતો. #glf #gujlitfest #glf2019 #gujarat #literature #festival #literaturefestival #language Shyam Parekh Jumana Samkit Samkit Shah Paras Jha Raam Mori Bhargav Purohit RJ AartiB RJ Devaki Aditi Desai Akar InfoMedia & Sakarr Publications Gujarat Tourism HCCB Matrubhasha Abhiyan Garvi Gurjari ONGC Ahmedabad Usha Upadhyay

Let's Connect

sm2p0