અત્તરની સુગંધથી જેમ જીવનનાં અવસર મહેંકે છે એમ પોતાને ગમતું અન્યો સાથે વહેંચવાથી અંતરમન આનંદની ખૂશ્બુથી તરબતર થતું રહે છે. માણો કવિ શ્રી બાલમુકુન્દ દવેની આ રચનાની શબ્દ સુગંધ...

glf, gujlitfest, gujarat, literature, festival

Gujarat Literature Festival,  glf, gujlitfest, gujarat, literature, festival

અત્તરની સુગંધથી જેમ જીવનનાં અવસર મહેંકે છે એમ પોતાને ગમતું અન્યો સાથે વહેંચવાથી અંતરમન આનંદની ખૂશ્બુથી તરબતર થતું રહે છે. માણો કવિ શ્રી બાલમુકુન્દ દવેની આ રચનાની શબ્દ સુગંધ...
#glf
#gujlitfest
#gujarat
#literature
#festival

અત્તરની સુગંધથી જેમ જીવનનાં અવસર મહેંકે છે એમ પોતાને ગમતું અન્યો સાથે વહેંચવાથી અંતરમન આનંદની ખૂશ્બુથી તરબતર થતું રહે છે. માણો કવિ શ્રી બાલમુકુન્દ દવેની આ રચનાની શબ્દ સુગંધ... #glf #gujlitfest #gujarat #literature #festival

Let's Connect

sm2p0