ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ અને માતૃભાષા અભિયાન સાથે મળીને માંડી રહ્યા છે, 'ગોઠડી'. જરૂરથી આવો અને તમારા પરિચયમાં હોય તેવા દસમા અને બારમા ધોરણની પરીક્ષા આપી ચૂકેલાં વિદ્યાર્થીઓ તથા તેમના માતાપિતા અથવા વડીલોને પણ જાણ કરો, તેમને સાથે લેતા આવો. તેમની સાથે આ પોસ્ટ શેર કરો... આ ગોઠડી બની રહેશે અત્યંત માહિતીપ્રદ અને માર્ગદર્શક Matrubhasha Abhiyan

#GLF #Gujlitfest #career #SSC #HSC #Boardexams #result #Gujarati #Ahmedabad
ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ અને માતૃભાષા અભિયાન સાથે મળીને માંડી રહ્યા છે, 'ગોઠડી'. 

જરૂરથી આવો અને તમારા પરિચયમાં હોય તેવા દસમા અને બારમા ધોરણની પરીક્ષા આપી ચૂકેલાં વિદ્યાર્થીઓ તથા તેમના માતાપિતા અથવા વડીલોને પણ જાણ કરો, તેમને સાથે લેતા આવો. તેમની સાથે આ પોસ્ટ શેર કરો...

આ ગોઠડી બની રહેશે અત્યંત માહિતીપ્રદ અને માર્ગદર્શક #GLF #Gujlitfest #career #SSC #HSC #Boardexams #result  Matrubhasha Abhiyan #Gujarati #Ahmedabad

ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ અને માતૃભાષા અભિયાન સાથે મળીને માંડી રહ્યા છે, 'ગોઠડી'.

જરૂરથી આવો અને તમારા પરિચયમાં હોય તેવા દસમા અને બારમા ધોરણની પરીક્ષા આપી ચૂકેલાં વિદ્યાર્થીઓ તથા તેમના માતાપિતા અથવા વડીલોને પણ જાણ કરો, તેમને સાથે લેતા આવો. તેમની સાથે આ પોસ્ટ શેર કરો...

આ ગોઠડી બની રહેશે અત્યંત માહિતીપ્રદ અને માર્ગદર્શક #GLF #Gujlitfest #career #SSC #HSC #Boardexams #result Matrubhasha Abhiyan #Gujarati #Ahmedabad

ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ અને માતૃભાષા અભિયાન સાથે મળીને માંડી રહ્યા છે, 'ગોઠડી'. જરૂરથી આવો અને તમારા પરિચયમાં હોય તેવા દસમા અને બારમા ધોરણની પરીક્ષા આપી ચૂકેલાં વિદ્યાર્થીઓ તથા તેમના માતાપિતા અથવા વડીલોને પણ જાણ કરો, તેમને સાથે લેતા આવો. તેમની સાથે આ પોસ્ટ શેર કરો... આ ગોઠડી બની રહેશે અત્યંત માહિતીપ્રદ અને માર્ગદર્શક #GLF #Gujlitfest #career #SSC #HSC #Boardexams #result Matrubhasha Abhiyan #Gujarati #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0