વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પડાઈ જાણે રે..... Father of nation Happy gandhi jayanti

glf, gujlitfest2017, gujlitfest, gujaratliteraturegestival, glfedition5comingsoon, ahmedabad, literature, fest, festival, baroda, rajkot, surat, gujarat

Gujarat Literature Festival,  glf, gujlitfest2017, gujlitfest, gujaratliteraturegestival, glfedition5comingsoon, ahmedabad, literature, fest, festival, baroda, rajkot, surat, gujarat

વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પડાઈ જાણે રે.....
Father of nation
Happy gandhi jayanti
#glf #gujlitfest2017 #gujlitfest #gujaratliteraturegestival #glfedition5comingsoon #ahmedabad #literature #fest #festival #baroda #rajkot #surat #gujarat

વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પડાઈ જાણે રે..... Father of nation Happy gandhi jayanti #glf #gujlitfest2017 #gujlitfest #gujaratliteraturegestival #glfedition5comingsoon #ahmedabad #literature #fest #festival #baroda #rajkot #surat #gujarat

Let's Connect

sm2p0