પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા... ગુજરાતી સાહિત્યમાં મળતી અનોખી કહેવતોમાંથી એક એવી આ કહેવતને સાર્થક કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તેની રસપ્રદ માહિતી મળશે આ ગોઠડીમાં... ભાગ લેવાનું ચૂકશો નહીં. 😃😃😃 Creative Yatra Matrubhasha Abhiyan

Gujarat Literature Festival 2018 | A Celebration Of Literary Creativity | Kanoria Centre for Arts | GLF

Gujarat Literature Festival, Gujarat Literature Festival 2018 | A Celebration Of Literary Creativity | Kanoria Centre for Arts | GLF

પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા...
ગુજરાતી સાહિત્યમાં મળતી અનોખી કહેવતોમાંથી એક એવી આ કહેવતને સાર્થક કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તેની રસપ્રદ માહિતી મળશે આ ગોઠડીમાં...
ભાગ લેવાનું ચૂકશો નહીં. 😃😃😃
Creative Yatra Matrubhasha Abhiyan

પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા... ગુજરાતી સાહિત્યમાં મળતી અનોખી કહેવતોમાંથી એક એવી આ કહેવતને સાર્થક કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તેની રસપ્રદ માહિતી મળશે આ ગોઠડીમાં... ભાગ લેવાનું ચૂકશો નહીં. 😃😃😃 Creative Yatra Matrubhasha Abhiyan

Let's Connect

sm2p0