પહ લ સ ખ ત જ ત નર ય ગ જર ત સ હ ત યમ મળત અન ખ કહ વત મ થ એક એવ આ કહ વતન સ ર થક કરવ મ ટ શ કરવ જ ઈએ ત ન રસપ રદ મ હ ત મળશ આ ગ ઠડ મ ભ ગ લ વ ન ચ કશ નહ Creative Yatra Matrubhasha Abhiyan

પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા...
ગુજરાતી સાહિત્યમાં મળતી અનોખી કહેવતોમાંથી એક એવી આ કહેવતને સાર્થક કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તેની રસપ્રદ માહિતી મળશે આ ગોઠડીમાં... 
ભાગ લેવાનું ચૂકશો નહીં. 😃😃😃
Creative Yatra Matrubhasha Abhiyan

પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા...
ગુજરાતી સાહિત્યમાં મળતી અનોખી કહેવતોમાંથી એક એવી આ કહેવતને સાર્થક કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તેની રસપ્રદ માહિતી મળશે આ ગોઠડીમાં...
ભાગ લેવાનું ચૂકશો નહીં. 😃😃😃
Creative Yatra Matrubhasha Abhiyan

પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા... ગુજરાતી સાહિત્યમાં મળતી અનોખી કહેવતોમાંથી એક એવી આ કહેવતને સાર્થક કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તેની રસપ્રદ માહિતી મળશે આ ગોઠડીમાં... ભાગ લેવાનું ચૂકશો નહીં. 😃😃😃 Creative Yatra Matrubhasha Abhiyan

Let's Connect

sm2p0