આ વર્ષની શરૂઆતમાં યોજાયેલા પાંચમા ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ નિમિતે, ગુજરાતી બુક ક્લબ દ્વારા જી.એલ.એફ. ના સહયોગથી નવોદિત લેખકોને પ્રકાશનની તક મળે તે માટે એક સ્પર્ધાનું આયોજન થયેલું. આના ફળ સ્વરૂપે ગુજરાત બુક ક્લબ એક પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરી રહી છે. તેના લોકાર્પણનો એક કાર્યક્રમ તા 26 જુલાઈના રોજ યોજાશે. આ અંગેની વધુ માહિતી ગુજરાતી બુક ક્લબ પાસેથી ઉપલબ્ધ થશે. તા.ક. જી.એલ.એફ. દ્વારા આમંત્રિત કૃતિઓનો સંગ્રહ અલગથી બહાર પડશે અને તે અંગેની વિગતો અલગથી જાહેર કરાશે .

Gujarat Literature Festival 2018 | A Celebration Of Literary Creativity | Kanoria Centre for Arts | GLF

Gujarat Literature Festival, Gujarat Literature Festival 2018 | A Celebration Of Literary Creativity | Kanoria Centre for Arts | GLF

આ વર્ષની શરૂઆતમાં યોજાયેલા પાંચમા ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ નિમિતે, ગુજરાતી બુક ક્લબ દ્વારા જી.એલ.એફ. ના સહયોગથી નવોદિત લેખકોને પ્રકાશનની તક મળે તે માટે એક સ્પર્ધાનું આયોજન થયેલું.
આના ફળ સ્વરૂપે ગુજરાત બુક ક્લબ એક પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરી રહી છે. તેના લોકાર્પણનો એક કાર્યક્રમ તા 26 જુલાઈના રોજ યોજાશે. આ અંગેની વધુ માહિતી ગુજરાતી બુક ક્લબ પાસેથી ઉપલબ્ધ થશે.

તા.ક. જી.એલ.એફ. દ્વારા આમંત્રિત કૃતિઓનો સંગ્રહ અલગથી બહાર પડશે અને તે અંગેની વિગતો અલગથી જાહેર કરાશે .

આ વર્ષની શરૂઆતમાં યોજાયેલા પાંચમા ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ નિમિતે, ગુજરાતી બુક ક્લબ દ્વારા જી.એલ.એફ. ના સહયોગથી નવોદિત લેખકોને પ્રકાશનની તક મળે તે માટે એક સ્પર્ધાનું આયોજન થયેલું. આના ફળ સ્વરૂપે ગુજરાત બુક ક્લબ એક પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરી રહી છે. તેના લોકાર્પણનો એક કાર્યક્રમ તા 26 જુલાઈના રોજ યોજાશે. આ અંગેની વધુ માહિતી ગુજરાતી બુક ક્લબ પાસેથી ઉપલબ્ધ થશે. તા.ક. જી.એલ.એફ. દ્વારા આમંત્રિત કૃતિઓનો સંગ્રહ અલગથી બહાર પડશે અને તે અંગેની વિગતો અલગથી જાહેર કરાશે .

Let's Connect

sm2p0