સંસ્કારી નગરી વડોદરાનાં આંગણે ફેબ્રુઆરી 2-4 દરમિયાન યોજાવાં જઈ રહેલાં Alembic - Gujarat Literature Festival માટે ગઇકાલે મિડીયાનાં મિત્રો સાથે થયેલી વાતચીત દરમિયાન કેમેરામાં કેદ થયેલી કેટલીક યાદગાર તસવીરો.

glf, gujlitfest, gujaratliteraturefestival, literature, festival, event, alembicglf, vadodara, baroda, ahmedabad, gujarat

Gujarat Literature Festival,  glf, gujlitfest, gujaratliteraturefestival, literature, festival, event, alembicglf, vadodara, baroda, ahmedabad, gujarat

સંસ્કારી નગરી વડોદરાનાં આંગણે ફેબ્રુઆરી 2-4 દરમિયાન યોજાવાં જઈ રહેલાં Alembic - Gujarat Literature Festival માટે ગઇકાલે મિડીયાનાં મિત્રો સાથે થયેલી વાતચીત દરમિયાન કેમેરામાં કેદ થયેલી કેટલીક યાદગાર તસવીરો.
#glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #literature #festival #event #alembicglf #vadodara #baroda #ahmedabad #gujarat

સંસ્કારી નગરી વડોદરાનાં આંગણે ફેબ્રુઆરી 2-4 દરમિયાન યોજાવાં જઈ રહેલાં Alembic - Gujarat Literature Festival માટે ગઇકાલે મિડીયાનાં મિત્રો સાથે થયેલી વાતચીત દરમિયાન કેમેરામાં કેદ થયેલી કેટલીક યાદગાર તસવીરો. #glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #literature #festival #event #alembicglf #vadodara #baroda #ahmedabad #gujarat

Let's Connect

sm2p0