ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ હવે વડોદરામાં પણ ફેબ્રુઆરી 2, 3 અને 4 2018.

#glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #literature #festival #event #glfatbaroda #Vadodara #baroda #ahmedabad #gujarat
ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ
હવે વડોદરામાં પણ ફેબ્રુઆરી 2, 3 અને 4 2018.
#glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #literature #festival #event #glfatbaroda #Vadodara #baroda #ahmedabad #gujarat https://t.co/gNhFCFZrVU

ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ
હવે વડોદરામાં પણ ફેબ્રુઆરી 2, 3 અને 4 2018.
#glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #literature #festival #event #glfatbaroda #Vadodara #baroda #ahmedabad #gujarat https://t.co/gNhFCFZrVU

ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ હવે વડોદરામાં પણ ફેબ્રુઆરી 2, 3 અને 4 2018. #glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #literature #festival #event #glfatbaroda #Vadodara #baroda #ahmedabad #gujarat https://t.co/gNhFCFZrVU

Let's Connect

sm2p0