ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ હવે વડોદરામાં પણ ફેબ્રુઆરી 2, 3 અને 4 2018. https://t.co/gNhFCFZrVU

glf, gujlitfest, gujaratliteraturefestival, literature, festival, event, glfatbaroda, Vadodara, baroda, ahmedabad, gujarat

Gujarat Literature Festival,  glf, gujlitfest, gujaratliteraturefestival, literature, festival, event, glfatbaroda, Vadodara, baroda, ahmedabad, gujarat

ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ
હવે વડોદરામાં પણ ફેબ્રુઆરી 2, 3 અને 4 2018.
#glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #literature #festival #event #glfatbaroda #Vadodara #baroda #ahmedabad #gujarat https://t.co/gNhFCFZrVU

ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ હવે વડોદરામાં પણ ફેબ્રુઆરી 2, 3 અને 4 2018. #glf #gujlitfest #gujaratliteraturefestival #literature #festival #event #glfatbaroda #Vadodara #baroda #ahmedabad #gujarat https://t.co/gNhFCFZrVU

Let's Connect

sm2p0