1960 થી 1975 વચ્ચેનું હિન્દી ફિલ્મ સંગીત સંભળાયું પણ ખુબ છે અને વખણાયું પણ ખુબ છે ત્યારે આવો ખાસ આ સેશનમાં તેના વિશેની વાતો સાંભળવા અને સાથે જ અમેરિકામાં સાહિત્ય વારસો હજી કેવી રીતે ધબકતો રહ્યો છે તેની પણ વાતો સાંભળવા આવવાનું ચુકતા નહિ. Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/

gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

Gujarat Literature Festival,  gujlitfest, glf8, gujlitfest2019, GLF, LiteratureLovers, GujaratLiteratureFestival2019, Ahmedabad

1960 થી 1975 વચ્ચેનું હિન્દી ફિલ્મ સંગીત સંભળાયું પણ ખુબ છે અને વખણાયું પણ ખુબ છે ત્યારે આવો ખાસ આ સેશનમાં તેના વિશેની વાતો સાંભળવા અને સાથે જ અમેરિકામાં સાહિત્ય વારસો હજી કેવી રીતે ધબકતો રહ્યો છે તેની પણ વાતો સાંભળવા આવવાનું ચુકતા નહિ.

Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/

#gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

1960 થી 1975 વચ્ચેનું હિન્દી ફિલ્મ સંગીત સંભળાયું પણ ખુબ છે અને વખણાયું પણ ખુબ છે ત્યારે આવો ખાસ આ સેશનમાં તેના વિશેની વાતો સાંભળવા અને સાથે જ અમેરિકામાં સાહિત્ય વારસો હજી કેવી રીતે ધબકતો રહ્યો છે તેની પણ વાતો સાંભળવા આવવાનું ચુકતા નહિ. Registration Link: http://gujlitfest.com/participant/ #gujlitfest #glf8 #gujlitfest2019 #GLF #LiteratureLovers #GujaratLiteratureFestival2019 #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0