જલ્દી મળીએ વડોદરા ખાતે દ્વિતીય એલેમ્બિક ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે શુક્રવાર, તારીખ 18 જાન્યુઆરી 2019 ના રોજ, સવારે 1 1:30 કલાકે. આ કાર્યક્રમ શક્ય તેટલા મિત્રો સાથે શેર કરી અમને વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચવામાં મદદરૂપ થવા અપીલ છે. જો આપે હજુ સુધી રજિસ્ટ્રેશન ન કરાવ્યું હોય તો www.gujlitfest.com પર અથવા આ જ એફબી પેજ પર કરી શકો છો. કાર્યક્રમમાં સંપૂર્ણ નિશુલ્ક છે તથા વહેલા તે પહેલા ના ધોરણે છે.

Gujarat Literature Festival 2018 | A Celebration Of Literary Creativity | Kanoria Centre for Arts | GLF

Gujarat Literature Festival, Gujarat Literature Festival 2018 | A Celebration Of Literary Creativity | Kanoria Centre for Arts | GLF

જલ્દી મળીએ વડોદરા ખાતે દ્વિતીય એલેમ્બિક ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે શુક્રવાર, તારીખ 18 જાન્યુઆરી 2019 ના રોજ, સવારે 1 1:30 કલાકે. આ કાર્યક્રમ શક્ય તેટલા મિત્રો સાથે શેર કરી અમને વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચવામાં મદદરૂપ થવા અપીલ છે.
જો આપે હજુ સુધી રજિસ્ટ્રેશન ન કરાવ્યું હોય તો www.gujlitfest.com પર અથવા આ જ એફબી પેજ પર કરી શકો છો. કાર્યક્રમમાં સંપૂર્ણ નિશુલ્ક છે તથા વહેલા તે પહેલા ના ધોરણે છે.

જલ્દી મળીએ વડોદરા ખાતે દ્વિતીય એલેમ્બિક ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે શુક્રવાર, તારીખ 18 જાન્યુઆરી 2019 ના રોજ, સવારે 1 1:30 કલાકે. આ કાર્યક્રમ શક્ય તેટલા મિત્રો સાથે શેર કરી અમને વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચવામાં મદદરૂપ થવા અપીલ છે. જો આપે હજુ સુધી રજિસ્ટ્રેશન ન કરાવ્યું હોય તો www.gujlitfest.com પર અથવા આ જ એફબી પેજ પર કરી શકો છો. કાર્યક્રમમાં સંપૂર્ણ નિશુલ્ક છે તથા વહેલા તે પહેલા ના ધોરણે છે.

Let's Connect

sm2p0