મળીએ આજે સવારે 10.30થી…. શરુ થશે 8મો જી.એલ.એફ. શુક્ર-શનિ-રવિ ત્રણેય દિવસ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે જી.એલ.એફ. વેન્યુ પર પ્રવેશ મફત, કોઈ ફી નથી. સવારે 10 થી રાત્રે 10. પ્રવેશ માટે કનોરીઆ સેન્ટર સામે આવેલા સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વાર અથવા લાઈબ્રેરી દ્વારનો ઉપયોગ કરવો

Gujarat Literature Festival 2018 | A Celebration Of Literary Creativity | Kanoria Centre for Arts | GLF

મળીએ આજે સવારે 10.30થી…. શરુ થશે 8મો જી.એલ.એફ. શુક્ર-શનિ-રવિ ત્રણેય દિવસ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે જી.એલ.એફ. વેન્યુ પર પ્રવેશ મફત, કોઈ ફી નથી. સવારે 10 થી રાત્રે 10. પ્રવેશ માટે કનોરીઆ સેન્ટર સામે આવેલા સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વાર અથવા લાઈબ્રેરી દ્વારનો ઉપયોગ કરવો

Let's Connect

sm2p0