જય વસાવડા સાથે એક મજ્જાની સવાર! વડોદરામાં શનિવારે સવારે 10 વાગ્યે, માત્ર એલેમ્બિક-GLFમાં.

Gujarat Literature Festival 2018 | A Celebration Of Literary Creativity | Kanoria Centre for Arts | GLF

Gujarat Literature Festival, Gujarat Literature Festival 2018 | A Celebration Of Literary Creativity | Kanoria Centre for Arts | GLF

જય વસાવડા સાથે એક મજ્જાની સવાર! વડોદરામાં શનિવારે સવારે 10 વાગ્યે, માત્ર એલેમ્બિક-GLFમાં.

જય વસાવડા સાથે એક મજ્જાની સવાર! વડોદરામાં શનિવારે સવારે 10 વાગ્યે, માત્ર એલેમ્બિક-GLFમાં.

Let's Connect

sm2p0